Congres op locatie
22e PPS Congres 'Balans in belangen'
Hoe te handelen in het belang van de benadeelden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden kunt u hier downloaden.

 

 

Algemene voorwaarden van Uitgeverij Kerckebosch B.V. te Zeist (waarbij inbegrepen Studiecentrum Kerckebosch en Webcoo)

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 30141060.

Artikel 1. Voorwaarden en overeenkomsten

1.1    De navolgende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen abonnee, besteller dan wel deelnemer (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘Klant’) en Uitgeverij en/of Studiecentrum Kerckebosch bv te Zeist (hierna: ‘Kerckebosch’) waarbij Kerckebosch goederen en/of diensten van welke aard ook levert, behoudens voor zover anders schriftelijk is overeengekomen.

1.2    Het plaatsen van een bestelling of inschrijving houdt in dat de Klant deze voorwaarden aanvaardt.

1.3    Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Vertrouwelijkheid en volledigheid klantgegevens

2.1    Gegevens, verstrekt bij een bestelling of aanvraag, worden opgenomen in het klantenbestand van Kerckebosch. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en om de Klant zo goed mogelijk te informeren over bestaande en nieuwe uitgaven van Kerckebosch, tenzij de Klant heeft aangegeven geen informatie te willen ontvangen.

2.2    De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de bij zijn bestelling of inschrijving aan Kerckebosch verstrekte gegevens, inclusief eigen order- of kostenplaatsnummers en betaalgegevens.

2.3    Ten behoeve van de registratie van PE/PO-punten kunnen medewerkers van Kerckebosch aan deelnemers vragen om zich te identificeren.

2.4    Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld door Kerckebosch, haar medewerkers, auteurs en docenten.

2.5    De privacyverklaring van Kerckebosch staat vermeld op de website www.kerckebosch.nl en op de diverse abonneewebsites van Kerckebosch.

Artikel 3. Prijsvermelding

3.1    Kerckebosch vermeldt bij prijzen van producten en diensten het betreffende btw-percentage. Indien sprake is van een evidente drukfout in de prijsvermelding van een product, kan een Klant hieraan geen rechten ontlenen.

3.2    Kerckebosch is gerechtigd de prijzen van haar producten en diensten jaarlijks aan te passen op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) van het CBS, reeks alle huishoudens. Daarnaast is Kerckebosch gerechtigd inzake abonnementen de prijzen, het format en aanpassing van het aantal uitgaven per jaar, eenzijdig te verhogen. De Klant kan een abonnement binnen één maand nadat de prijswijziging kenbaar is gemaakt, schriftelijk opzeggen.

3.3    Indien bij de aankondiging van een product of dienst sprake is van een (actie)korting, zal deze aangekondigd worden met een eventuele einddatum van de actieperiode. Vermelde kortingen zijn nooit van toepassing in combinatie met andere kortingen. Voor reeds geplaatste bestellingen en aanmeldingen kan achteraf geen korting worden verwerkt.

Artikel 4. Orderverwerking

4.1    Bestellingen of aanvragen kunnen via de webwinkel geplaatst worden, of schriftelijk/per e-mail, of via de boekhandel.

4.2    Bij elke order dient de Klant alle gegevens die nodig zijn voor de facturatie – waaronder begrepen de kostenplaatsnummers of klantordernummers en het digitale factuuradres – op te geven.

4.3    Via de webshop geplaatste bestellingen worden door Kerckebosch aan de Klant eveneens per e-mail bevestigd.

4.4    Bestellingen worden uitgevoerd binnen vijf werkdagen.

Artikel 5. Facturatie

5.1    De facturering van geleverde goederen en/of diensten vindt plaats onder vermelding van btw-percentages.

5.2    Betaling van facturen voor geleverde goederen of diensten dient zonder inhouding of korting te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op de door Kerckebosch in de factuur aangegeven wijze, onder vermelding van het factuurnummer. Voor facturen voor bijeenkomsten die binnen 30 dagen na aanmelding plaatsvinden, geldt een verkorte betalingstermijn; betaling dient in principe uiterlijk 2 dagen voor de betreffende bijeenkomst te zijn voldaan.

5.3    Bij niet of niet-tijdige betaling is de Klant, zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum van de factuur tot die van de betaling de wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Ook komen alle voor (gerechtelijke) incasso door Kerckebosch te maken kosten voor rekening van de afnemer. Dit is 15% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van € 40,00.

5.4    Levering van goederen en diensten vindt niet plaats indien een eventuele voorafgaande betaling niet door de Klant wordt uitgevoerd.

5.5    Indien een voorafgaande betaling niet is vereist, blijven de geleverde goederen eigendom van Kerckebosch totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, de in artikel 7 lid 5 genoemde kosten daarbij inbegrepen.

Artikel 6. Abonnementen

6.1    Abonnementen worden in principe aangegaan voor een periode van een jaar, tenzij anders vermeld bij het aangaan van het abonnement. Een abonnement wordt schriftelijk/per e-mail bevestigd.

6.2    Abonnementen waarvoor een vaste jaarprijs geldt, worden behoudens uitzonderingen jaarlijks in de maand januari of bij het ingaan van het abonnement gefactureerd. Abonnementen waarvoor per onderdeel of module prijzen worden vastgesteld, worden per onderdeel of module gefactureerd. Alle abonnementstarieven zijn exclusief btw en verzendkosten, tenzij anders vermeld.

6.3    De toegangscode tot abonnementsgebonden online producten is strikt persoonlijk. Het is de Klant niet toegestaan deze code aan derden bekend te maken en/of de code door derden te laten gebruiken.

6.4    Bij niet-tijdige betaling van het abonnement behoudt Kerckebosch zich het recht voor om levering van het abonnement op te schorten totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. De Klant wordt voorafgaand aan de opschorting hierover geïnformeerd.

6.5    Opzeggingen van abonnementen dienen uiterlijk één maand voor het verstrijken van de lopende abonnementsperiode schriftelijk/per e-mail te worden gemeld bij Uitgeverij Kerckebosch B.V., Postbus 122, 3700 AC Zeist/klantenservice@kerckebosch.nl. Indien deze opzegtermijn niet in acht wordt genomen, wordt de abonnementsperiode automatisch verlengd met een periode van één jaar.

6.6    Indien in het kader van een digitaal abonnement door de Klant bedrijfsgegevens worden opgeslagen in de bij het abonnement behorende database, worden deze gegevens een half jaar na beëindiging van het abonnement uit de database verwijderd.

Artikel 7. Informatie en annulering

7.1    Informatieverzoeken over geleverde goederen, abonnementen en/of facturen dienen uiterlijk schriftelijk/per e-mail binnen 8 dagen na factuurdatum te worden voorgelegd aan Kerckebosch ter attentie van de Klantenservice.

7.2    De Klant heeft het recht om een bestelling of aanmelding binnen 15 kalenderdagen na datum van bestelling of aanmelding schriftelijk kosteloos te annuleren, behalve wanneer het een aanmelding betreft voor een bijeenkomst die binnen vijf weken na aanmelding plaatsvindt.

7.3    Annulering als deelnemer van bijeenkomsten kan tot drie weken vóór de bijeenkomst. Bij tijdige annulering zal een creditfactuur worden verzonden minus een bedrag aan annuleringskosten. Informatie over de hoogte van de annuleringskosten is terug te vinden op de website van Kerckebosch/klantenservice/annuleren en op de brochure over de desbetreffende bijeenkomst. Men kan zich te allen tijde door een collega uit een en dezelfde organisatie laten vervangen.

7.4    Kerckebosch informeert deelnemers aan een bijeenkomst uiterlijk veertien kalenderdagen vooraf over een eventuele annulering door de organisatie. Reeds betaalde facturen worden bij annulering door Kerckebosch gecrediteerd. In overleg met de Klant kan een deelnemer overgeplaatst worden naar een gelijkwaardige bijeenkomst.

7.5    Annulering van reeds uitgeleverde goederen is uitsluitend mogelijk na schriftelijke/per e-mail melding aan en toestemming van de Klantenservice van Kerckebosch. De goederen dienen binnen acht dagen na de verkregen toestemming in deugdelijke verpakking, onbeschadigd en voorzien van de originele pakbon geretourneerd te worden. De Klant dient de kosten voor het retourneren van de goederen zelf te voldoen.

7.6    Indien schriftelijk overeenstemming is bereikt over de retourzending en de goederen onbeschadigd zijn ontvangen, zal een creditfactuur worden verzonden minus een bedrag aan administratiekosten, tenzij sprake is van de wettelijke bedenkingstermijn zoals aangegeven in artikel 7, lid 2. Informatie over de hoogte van de administratiekosten is terug te vinden op de website van Kerckebosch.

Artikel 8. Klachtenprocedure

8.1    Klachten over producten of bijeenkomsten dienen binnen 8 dagen na levering van een product of na afloop van een bijeenkomst schriftelijk te worden ingediend ter attentie van de directie.

8.2    De klachtenregeling van Kerckebosch staat vermeld op de website www.kerckebosch.nl/klantenservice/klachtenregeling.

Artikel 9. Copyright

9.1    Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berust het copyright op alle door Kerckebosch uitgegeven publicaties, documentatiemateriaal, presentaties, digitale artikelen, webtools of welke andere productvorm dan ook, bij Kerckebosch dan wel bij de door Kerckebosch vertegenwoordigde auteurs en docenten. Met inachtneming van het voorafgaande mag niets uit bedoelde publicaties worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Kerckebosch.

9.2    Kerckebosch behoudt zich het recht voor technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar publicaties. Het is de Klant niet toegestaan bedoelde beveiligingen te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1    De eventuele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade veroorzaakt door Kerckebosch dan wel door personen voor wie Kerckebosch verantwoordelijk is, wordt in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde (excl. BTW) van het product of de dienst in het kader waarvan de schade is ontstaan.

10.2    Kerckebosch aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit eventuele onjuistheid of onvolledigheid van door haar uitgegeven publicaties dan wel informatie verstrekt tijdens door Kerckebosch georganiseerde bijeenkomsten, ook indien deze informatie door derden is samengesteld.

10.3    Kerckebosch is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die ontstaat door het al dan niet tijdelijk niet-toegankelijk zijn van haar databanken door storing of buitenwerkingstelling van apparatuur, programmatuur en/of faciliteiten. Kerckebosch aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit overmacht.

Artikel 11. Overdracht

Kerckebosch is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met de Klant geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, mits schriftelijke mededeling aan de Klant plaatsvindt en onder het beding dat de verkrijgende partij ten opzichte van de overgedragen rechten en verplichtingen geheel in de plaats van Kerckebosch treedt.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1    Op alle door Kerckebosch gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2    Voor alle rechtsvorderingen jegens Kerckebosch bij niet nakoming van een overeenkomst, geldt een verjaringstermijn van één jaar, gerekend vanaf de datum van totstandkoming van de desbetreffende overeenkomst. Geschillen worden in eerste instantie beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Aldus opgemaakt te Zeist, 8 mei 2018

 

Bijlage 1

Verwerkersovereenkomst inzake websites voor derden

Kerckebosch/Webcoo beheert de persoonsgegevens van de websites die zij host en beheert. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Kerckebosch/Webcoo 'verwerker' en is de klant 'verwerkingsverantwoordelijke'.

Kerckebosch/Webcoo en haar klanten verplichten zich over en weer om de AVG na te leven. Kerckebosch/Webcoo zal de persoonsgegevens alleen verwerken om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Kerckebosch/Webcoo heeft geen zeggenschap over de persoonsgegevens die door de klant beschikbaar worden gesteld op de websites die Kerckebosch/Webcoo ontwikkelt en beheert.  

De klant garandeert dat hij toestemming of een andere wettelijke grondslag heeft voor de verwerkingen van de persoonsgegevens en vrijwaart Kerckebosch/Webcoo ter zake voor alle aanspraken van betrokkenen.  

Kerckebosch/Webcoo neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de klant te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen worden aangemerkt als een passend beveiligingsniveau in de zin van de AVG.  

Privacy en geheimhouding

Kerckebosch/Webcoo is zich ervan bewust dat de informatie die de klant met Kerckebosch/Webcoo deelt en opslaat (binnen de door Kerckebosch/Webcoo gecontracteerde partijen) een geheim en bedrijfsgevoelig karakter heeft. Alle medewerkers van Kerckebosch/Webcoo zullen gedurende hun dienstverband en daarna, zoals in hun arbeidsovereenkomst met geheimhoudingsclausule is opgenomen, op verantwoorde wijze met de informatie van de klant omgaan.  

Toegang tot klantgegevens

Systeembeheerders van Kerckebosch/Webcoo hebben volledige toegang tot de klantgegevens op de websites die Kerckebosch/Webcoo beheert, voor:

  • het plaatsen van een nieuwe versie;
  • het doorvoeren van patches en hotfixes;
  • het maken van een back-up;
  • het verplaatsen van een omgeving;
  • het uitvoeren van helpdeskfuncties.  

De datacenters waar de hostingservices van Kerckebosch/Webcoo gehuisvest zijn, bevinden zich uitsluitend in Europa. De datacenters voldoen aan de strenge Nederlandse en Europese wetgeving met betrekking tot logische en fysieke toegangsbeveiliging en continuïteit. De datacenters zijn ISO 27001 gecertificeerd. Persoonsgegevens opgeslagen in deze datacenters worden door Uitgeverij Kerckebosch B.V., Kerckebosch/Webcoo en subverwerker uitsluitend verwerkt binnen de Europese Economische ruimte.  

Meldplicht datalekken

De AVG vereist dat eventuele datalekken gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke van de data. Kerckebosch/Webcoo zal daarom zelf geen meldingen doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard zal Kerckebosch/Webcoo als verwerker de klant juist, tijdig en volledig informeren over relevante incidenten, zodat de klant als verwerkingsverantwoordelijke aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen.

Aldus opgemaakt te Zeist, 8 mei 2018